אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

הליכים למינוי אפוטרופוס

אפוטרופוס הנו אדם האחראי על אדם אחר ותפקידו לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו (החסוי). הליך מינוי האפוטרופוס מאפשר למנוע מצבים בהם החסוי, אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו לבדו, יהיה ללא כל הגנה.

אפוטרופוס לחסוי ימונה במקרים בהם החוק מסמיך אותו לשם כך, או במקרים בהם ימנה בית המשפט לענייני משפחה את האפוטרופוס. 

החוק העיקרי המסדיר את הליך מינוי האפוטרופוס הנו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962

סעיף 33 לחוק זה מפרט באילו מצבים רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם אחר:

1. לקטין שהוריו מתו או אינם מסוכלים או נמנעים מסיבה שאינה סבירה לבצע את חובתם ותפקידם כלפי הקטין.

2. לפסולי דין.

3 . לאדם אשר אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

4. לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו.

5. לעובר

בקשה למינוי אפוטרופוס יכול להיות מוגשת בידי בן זוג, או קרובו של החסוי או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. לתפקיד האפוטרופוס יכול להתמנות יחיד (בן זוג, קרוב משפחה, עו"ד או אחר), או תאגיד, וכן האפוטרופוס הכללי.    

 

יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הנו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

אדם אשר יכול לחתום על יפוי כוח מתמשך, הנו אדם אשר בעת החתימה מבין היטב את המשמעות של מינוי מיופה כוח מטעמו לטיפול בענייניו כאשר לא יוכל הוא בעצמו לעשות זאת.

באמצעות חתימה על יפוי כוח זה, יכול האדם ("הממנה") לבחור מי יהיה זה שיטפל בענייניו ("מיופה הכוח"), ואף כיצד יחיה את חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, או שתחול הידרדרות במצבו. 

מיופה הכוח יחתום אף הוא על מסמך יפוי הכוח המתמשך בעצמו, וזאת לאחר שהבין וקיבל על עצמו תפקיד זה, והוא יהיה מי שמוסמך לפעול בשם הממנה, כאשר האחרון לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו לגבי ענייניו. 

יפוי הכוח המתמשך נחתם בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע כאשר מדובר בייפוי כוח רפואי בלבד), לאחר שהבין היטב את משמעותו, הביע הסכמתו לתוכן, ולאחר ששוכנע עורך הדין כי הממנה מבין בדבר ויכול לחתום על מסמך זה.

ביפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע למנות את מיופה הכוח לטיפול בשלושה תחומים: רפואי, רכושי ועניינים אישיים של הממנה.

כמו כן, ניתן למנות באמצעות יפוי הכוח אנשים "מיודעים" אשר יקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שיש בכוונתו לבצע, או לחילופיו, ניתן לקבוע כי פעולותיו של מיופה הכוח תהיינה תחת פיקוחו של האפוטורופוס הכללי.