הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על חלקו בירושה. לשם כך, יש להגיש תצהיר הסתלקות מעזבון לרשם לענייני ירושה ובו יפרט היורש האם הוא מוותר על כל ירושתו, או על חלקה, האם לטובת העזבון כולו, או האם לטובתו של אדם ספציפי.

מהי הסתלקות מירושה?

לעיתים קורה מצב שבו יורש מבקש לוותר על הירושה שקיבל, כולה או חלקה. מדוע שאדם ירצה לוותר על נכס שקיבל למעשה במתנה? ובכן, יכולות להיות לכך סיבות שונות, למשל כי הירושה מותנית בקיום תנאי מסוים שהיורש אינו רוצה למלא אותו. דוגמא נוספת, ישנם שיקולי מס אשר הופכים את קבלת הירושה לבלתי כדאית עבורו מבחינה כלכלית.
כפי שנסביר להלן, על מנת לוותר על הירושה, על היורש להגיש תצהיר הסתלקות מעזבון לרשם לענייני ירושה.

הסתלקות כללית או ספציפית

כאשר יורש מוותר על ירושתו, יבחר הוא האם לוותר על כל הנכסים אשר קיבל בירושה או על נכס ספציפי. כמו כן, עליו לקבוע האם הסתלקותו היא כללית, כלומר שחלקו בעזבון מתווסף לחלקם של יתר היורשים, או כי הסתלקותו היא ספציפית, קרי, הוא מוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי.
אם בחר באפשרות האחרונה, החוק מגביל מיהם האנשים שיכולים לקבל את חלקו של היורש: בן הזוג, הילד או האח של המוריש.

הסתלקות מירושה

 

ויתור על נכס מסוים

כאמור מעלה, ליורש המבקש להסתלק מעזבון, נתונה הבחירה האם לוותר על כל הרכוש שקיבל או על נכס מסוים. ויתור על נכס ספציפי מותנה בקיומם של שני תנאים: האחד הוא כי המנוח הותיר צוואה והשני כי הנכס הובחן בצוואה מנכסים אחרים בעזבון. כלומר, כאשר מדובר על ירושה על פי דין, הסתלקות מירושה על נכס ספציפי אינה אפשרית, אלא הסתלקות כללית בלבד. החריג לכך הוא מצב שבו נערך הסכם בין יורשים בו הוסכם אחרת.

הגשת תצהיר הסתלקות

על מנת להסתלק מירושה, על היורש להגיש תצהיר הסתלקות מעזבון אל הרשם לענייני ירושה. הדרך האידיאלית לעשות זאת היא לצרף את התצהיר כחלק מבקשה המוגשת לרשם לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה. בתצהיר, יפרט היורש האם הוא מסתלק מכל הירושה או  מנכס ספציפי והאם מדובר בהסתלקות כללית או ספציפית, קרי, כי הוא מבקש שירושתו תעבור לאדם מסוים.

דגשים חשובים

בכל הנוגע להסתלקות מירושה, ישנם שלושה דגשים חשובים. האחד הוא, כי הסתלקות מירושה היא פעולה בלתי חוזרת. כלומר, יורש אשר הסתלק מירושה אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.
השני הוא מועד ההסתלקות. כאמור מעלה, רצוי להגיש את תצהיר ההסתלקות עם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. ניתן גם להגישו גם לאחר שניתן הצו כאמור, אולם לפני שהעזבון חולק הלכה למעשה בין היורשים. לכן, מועד הגשת התצהיר הוא קריטי.
שלישית, לאור המשמעות הרחבה של הסתלקות מירושה וחשיבות מועד הגשת התצהיר, מומלץ כי היורש יפנה לקבלת ליווי משפטי בעניין זה ולא יטפל בכך באופן עצמאי.

פנייה אל עורך דין לענייני ירושה

להסתלקות מירושה יש מטבע הדברים השלכות כלכליות ורגשיות כאחד. כמו כן, על מנת לבצע פעולה זו, יש להגיש תצהיר מפורט ערוך כדין, אשר חייב להיות מוגש במסגרת זמן מסוימת. משום כך, כדאי לפנות בנושא זה לעורך דין לענייני ירושה, אשר ראשית כל, יסביר ליורש את כל המשמעויות של צעד זה ויוודא עמו כי הוא בטוח כי ברצונו לבצע פעולה זו.

אם החליט היורש על הסתלקות מירושה, יכין עורך הדין עבורו את תצהיר ההסתלקות וכן יוכל להכין את הבקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה ולהעניק ליורשים טיפול משפטי מלא ומקיף בסוגיה מורכבת ורגישה זו.  

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על