מסמך הבעת רצון

זהו מסמך משפטי, אותו רשאי לערוך מי שמונה כאפוטרופוס ומבקש להביע את רצונו באשר למינוי אפוטרופוס חלופי, למקרה שהוא לא יוכל להמשיך למלא את תפקידו. כאשר תרחיש זה מתממש, יש לפנות לבית המשפט בבקשה למנות את אותו אדם אשר נמנה במסמך לאפוטרופוס חלופי. לצורך עריכת מסמך הבעת רצון, יש לפנות אל עורך דין בעל הסמכה ייחודית לעניין זה.

מהו מסמך הבעת רצון?

כאשר אדם מתמנה לאפוטרופוס, מוטלת עליו אחריות רבה מאוד. עליו לטפל בענייניו של אדם אשר איבד את כשירותו המשפטית ולדאוג לזכויותיו ולרווחתו משהוא אינו מסוגל לדאוג לעצמו. מטבע הדברים, ייתכן מצב שבו האפוטרופוס לא יוכל עוד למלא את תפקידו, למשל עקב מחלה, או משום שהוא הלך לעולמו. מתוך רצון לדאוג לטובת החסוי (האדם שמונה לו אפוטרופוס), גם במקרים שכאלו, מאפשר החוק לאפוטרופוס להביע את רצונו באשר למי שהוא היה רוצה שימלא את מקומו, אם וכאשר הוא לא יוכל לעשות כן.

הדבר נעשה במסגרת מסמך הבעת רצון, בו רושם האפוטרופוס את שמו של מי שהוא מבקש שיחליפו בתפקיד. האפוטרופוס החלופי חייב לתת את הסכמתו לכך ועליו לחתום אף הוא על המסמך.

כפי שנסביר להלן, אפוטרופוס המבקש לערוך מסמך הבעת רצון, מחויב לפנות לעורך דין, אשר עבר הסמכה ייחודית מטעם משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי.

פנייה לעורך דין

כאמור מעלה, עריכת מסמך הבעת רצון תיעשה אצל עורך דין בלבד, בעל הכשרה ייעודית לעניין זה. בדומה לייפוי כח מתמשך, ההכשרה מתבצעת על ידי האפוטרופוס הכללי, אגף השייך למשרד המשפטים. במסגרתה, מקבלים עורכי הדין את כל המידע והדגשים הרלוונטיים בנושא זה, כך שיוכלו לתת לפונים אליהם שירות משפטי מלא ומקצועי ולהשיב לכל שאלה שלהם.

עורך הדין ינסח את המסמך בצורה ברורה שאינה מותירה מקום לפרשנויות סותרות ויוודא, כי האפוטרופוס בטוח בזהותו של מי שהוא מבקש למנות כאפוטרופוס חלופי. כמו כן, יוודא עורך הדין, כי האפוטרופוס החלופי מבין את האחריות המוטלת עליו, מעוניין ויכול לבצע את התפקיד אם יתממשו התנאים הקבועים במסמך.

לאחר מכן, יפקיד עורך הדין את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי. היה והגיעה העת בה האפוטרופוס לא יכול עוד למלא את תפקידו, עורך הדין יפנה לבית המשפט ויבקש כי ימנה את האפוטרופוס החלופי שצוין במסמך הבעת רצון. ככלל, בקשות אלו נענות בחיוב, אלא אם סבר בית המשפט כי המינוי אינו לטובתו של החסוי.

סמכויות האפוטרופוס החלופי

המטרה של מינוי אפוטרופוס היא לדאוג לצרכיו של החסוי בכל אותם עניינים בהם הוא לא יכול לטפל בעצמו. על כן, בבואו של בית המשפט לקבוע את סמכויותיו של האפוטרופוס החלופי הוא יבחן את מצבו של החסוי נכון לאותו המועד. כך למשל, אם חל שינוי לטובה במצבו, ייתכן שיצמצם את הסמכויות של האפוטרופוס המחליף לעומת אלו שניתנו לאפוטרופוס הראשון. כן, נתון לבית המשפט שיקול הדעת להרחיב את הסמכויות או להותירן כפי שהיו. הכל בהתאם לנסיבות המקרה, כאשר לנגד עיניו רואה בית המשפט את הצורך לדאוג לטובת החסוי תוך פגיעה מינימאלית ככל שניתן בעצמאות שלו.

נזכיר, כי אפוטרופוס יכול להיות מופקד על כל ענייניו של החסוי, או על תחומים ספציפיים כגון גוף או רכוש. מרגע המינוי כפוף האפוטרופוס החלופי להנחיות בית המשפט והאפוטרופוס הכללי, עליו לקיים את חובת הדיווח כחוק ולפעול בנאמנות, במסירות, בתום לב ובאחריות כלפי החסוי. אם סבר בית המשפט כי האפוטרופוס לא ממלא את תפקידו נאמנה, רשאי הוא לצמצם את סמכויותיו ואף לבטל את המינוי.

עורכת הדין ענת קציר, מוסמכת על ידי משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי לערוך יפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון על פי חוק.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←