באילו מצבים נזדקק לצו?

הוצאת הצו

רבים מאיתנו בוחרים לערוך צוואה, על מנת לקבוע על פי רצוננו האישי מי יהיו היורשים שלנו ואיזה חלק מרכושנו יקבל כל אחד מהם. לאחר פטירתו של אדם שהותיר צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה, אשר כשמו כן הוא, הנו מאפשר לקיים את הצוואה. כלומר, לחלק את הרכוש בין היורשים על פי החלוקה שקבע המנוח בצוואתו. נדגיש, כי קבלת הצו היא חובה שבחוק ולא ניתן יהיה לחלק את העזבון בין היורשים מבלי שיהיה בידם צו זה. עוד נציין, כי ישנם מקרים בהם הצוואה אינה מתייחס לכל נכסיו של המנוח. במצב זה, לצד צו קיום צוואה, יהיה צורך גם בהגשת בקשה להוצאת צו ירושה. פירוש הדבר הוא, כי אותם נכסים לגביהם לא התייחס המנוח בצוואתו, יחולקו בין היורשים על פי הקבוע בחוק הירושה. נדגיש, כי סדר ירושה זה יכול להיות שונה מהותית מזה שקבע המנוח בצוואתו ולא לשקף למעשה את רצונו הפרטי. לכן, מאוד חשוב לערוך צוואה באמצעות עורך דין אשר יוודא כי המנוח כולל בצוואתו את כלל רכושו, עומד לרשותו בעדכון הצוואה לאורך השנים, וכן יטפל בבוא העת בקבלת צו קיום צוואה ובהתנגדות לצוואה, אם תוגש. 

הגשת הבקשה

על מנת שהיורשים יוכלו לקבל צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה, אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום מגוריו האחרון של המנוח. אל הבקשה יש לצרף מסמכים שונים כגון: העתק של תעודת הפטירה, העתק של הצוואה ותצהיר של היורש המגיש את הבקשה כי מסר הודעה אישית על כך ליד היורשים. לחילופין, עותק מן ההודעה שנשלחה אליהם בדואר רשום. יש להגיש את הבקשה באופן פיזי ללשכת הרשם לענייני ירושה או באופן מקוון, על פי נסיבות העניין. יצוין, כי כל אחד מן היורשים זכאי להגיש את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה באופן עצמאי, וכן כל בעל עניין בחלוקת העזבון, למשל, נושה של יורש. אולם, היות שמדובר בפרוצדורה משפטית, פנייה לעורך דין בנושא זה תביא מטבע הדברים לטיפול יעיל ומהיר יותר בבקשה ותאפשר בהקדם את חלוקת הנכסים בין היורשים. 

התנגדות לצוואה

כאשר מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, פתוחה האפשרות לכל אדם המעוניין בכך, להגיש התנגדות למתן הצו. הליך זה נקרא התנגדות לצוואה, במסגרתו עולה טענה, כי יש לפסול את הצוואה בשל פגם כלשהו. אחת העילות הנפוצות בעניין זה היא השפעה בלתי הוגנת. זהו מצב בו נטען כי המנוח הוריש את רכושו ליורש מסוים לא כי רצה בכך באמת, אלא בשל תלות מהותית שלו ביורש. כך נוצרה עליו השפעה בלתי הוגנת ששוללת את רצונו החופשי, ולכן יש לבטל את הצוואה. דוגמאות נוספות לעילות התנגדות לצוואה: מדובר בצוואה מזויפת שלא נערכה על ידי הנפטר, או אי כשירות לצוות, על פיה במועד עריכת הצוואה, לא היה המנוח צלול בדעתו ולכן יש לבטל את הצוואה. הרשם לענייני ירושה, הממונה על מתן הצו, אינו רשאי לדון בהתנגדויות לצוואה והתיק יעבור אל בית המשפט לענייני משפחה אשר יכריע בה. אם ההתנגדות תתקבל, הצוואה תבוטל באופן מלא או חלקי על פי העניין, ואם תידחה, יינתן צו קיום צוואה אשר יאפשר את חלוקת העזבון בין היורשים.

אולי תתעניינו במידע מקצועי גם בנושאים הבאים:

חוק שכירות הוגנת

בין משכירי דירות לבין שוכרים קיימים פערי כוחות בלתי הוגנים. את העוול הזה ניסה המחוקק

קרא עוד ←

זכרון דברים לרכישת דירה

לפני עסקה של רכישת דירה, יש הנוהגים לחתום על זכרון דברים. זהו מעין מסמך מקדים

קרא עוד ←

הסתלקות מירושה

לכל יורש, אם על פי צוואה ואם על פי דין, ישנה הזכות להחליט לוותר על

קרא עוד ←